برای سایز 140 تلویزیون های تا 55 اینچ مناسب است.
برای سایز 160 تلویزیون های تا 60 اینچ مناسب است.
برای سایز 180 تلویزیون های تا 70 اینچ مناسب است.